Puidurafineerimistehas – Est-For Invest

Est-For Investi poolt mullu valitsusele esitatud ettepanekute eesmärk on tõsta Eesti ärikeskkonna konkurentsivõimet

2017. aasta veebruaris edastas Est-For Invest valitsusele ettepanekud seoses kavandatava Eesti kõigi aegade suurima tööstusinvesteeringuga. Ettepanekud esitati majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumis toimunud nõupidamisel, et tõsta Eesti ärikeskkonna konkurentsivõimet. 

Nõupidamisel osalenud Est-For Investi juhatuse liikme Margus Kohava sõnul on ja oli ettepanekute paketi eesmärk parandada Eesti riigi konkurentsivõimet suurprojektide planeerimisel võrreldes Põhjamaadega ning ettepanekute realiseerumine toetaks ka kavandatavat mahukat ja Eesti majandusarengu jaoks olulist investeeringut puidurafineerimistehase projekti.

Julgust ettepanekute esitamiseks lisas valitsuse varasem seisukoht, mille eesmärgiks oli meelitada Eestisse strateegiline investor, kes rajaks Eestisse tselluloositehase. Tegemist oli Mart Laari valitsuse 2000. aastal tehtud otsusega (vt siit). Majandusministri kohuseid täitis toona Mihkel Pärnoja ning keskkonnaministri ülesannetes oli Heiki Kranich. “Sellega väljendas valitsus täielikku valmidust riigipoolse toe pakkumiseks. Otsuses kirjutati, et valitsusel on valmisolek ka vabaturuhindadel põhineva puidutarnelepingu sõlmimiseks võimaliku investoriga. Toona investorit ei leidunud. Täna on huvitatud investor meie näol olemas,” rääkis Kohava.

Est-For Invest küsis valitsuselt toetust kontekstis, et projekti arendatakse tihedas regionaalses konkurentsis Soome, Rootsi ning Läti äri- ja õiguskeskkondadega. Lähtudes Eesti ärikeskkonna konkurentsivõime kindlustamise soovist, palus Est-For Invest püüelda Eesti riigil regulatiivsetes ja halduslikes valdkondades eelnimetatud riikidega vähemalt võrdsete, aga eelistatult soodsamate konkurentsitingimuste poole kõigi Eestis tegutsevate ettevõtete, sealhulgas Est-For Investi suhtes. “Tehase investorite jaoks on kaalul Eesti ärikeskkonna tulevik – kas see soodustab mahukaid investeeringuid meie majandusse,“ ütles Kohava.

Muuhulgas teavitas Est-For Invest ettepanekute paketis, et tehase rajamine võiks mõjuda soodsalt kiirendamaks otsustusprotsessi Tallinn-Tartu maantee neljarealiseks ehitamiseks. “Enesestmõistetavalt ei võtaks riik selliseid töid ette ühe projekti jaoks. Samavõrd ilmne oleks aga puidurafineerimistehase projekti positiivne mõju langetamaks otsust Tallinn-Tartu maantee võimalikult kiirelt neljarealiseks ehitamiseks,” selgitas Kohava.

Lisaks palus Est-For Invest kodumaiste ja välismaiste suurinvesteeringute soodustamiseks kaaluda Eesti majandusarengule olulise investeeringu mõiste kasutusele võtmist laiemalt kui pelgalt riigivaraseaduse tähenduses ning siduda mõiste ka teiste õiguslike regulatsioonidega.

2018. aasta 20. märtsi seisuga on valitsus arvestanud kaht Est-For Investi ettepanekut. Projekti käsitletakse kui ettevõtmist, mille asukoha valiku või toimimise vastu on suur riiklik huvi. Teine ettepanek puudutas planeerimisseaduse muudatuste vastuvõtmist selleks, et riik saaks huvitatud isikult sisse nõuda riigi eriplaneeringu ettevalmistamiseks ja kehtestamiseks vajalikud kulutused. Selleks esitas Est-For Invest valitsusele ka planeerimisseaduse täienduse eelnõu koos seletuskirjaga. Valitsus otsustas arendaja poolt esitatud eelnõud mitte rakendada, kuid ettepaneku sisu realiseerus Rahandusministeeriumi ettevalmistatud eelnõu dokumendis. Rahandusministeeriumi eelnõu reguleeris laiemat küsimuste ringi, kui Est-For Invest algselt ettepanekuna esitas.

“Selliseid olukordi, kus riiklik huvi ja erainvestorite huvi mõne suurprojekti arendamise vastu on ühesuunaline, on tulevikus teisigi. Seadusemuudatusega ei antud erainvestorile üle planeeringu korraldamise õigust ega muudetud huvirühmade protsessi kaasamise kohustusi. Ainus muudatus, mis tehti, seisnes riigile ja kohalikele omavalitsustele õiguse andmises nõuda erainvestoritelt planeeringu ja keskkonnamõjude hindamisega seotud kulude kandmist,” selgitas Kohava.

Antud teemal on varasemalt kirjutanud juba aasta tagasi Eesti Päevaleht, avaldades Est-For Investi ettepanekud ja soovid 2017. aastal, 7. aprillil. Antud artiklit saab lugeda siit. Valitsusele edastatud ettepanekute pakett on täismahus kättesaadav siin. Kommentaarid ettepanekute paketile on täismahus kättesaadavad siin.