Puidurafineerimistehas – Est-For Invest

Est-For Invest alustas avaliku arvamuse monitoorimist

Turu-uuringute AS viis detsembris läbi avaliku arvamuse uuringu selgitamaks välja eestimaalaste suhtumine puidurafineerimistehase rajamise ideesse. Uuringu tellis Est-For Invest. Tehase rajamise ideed pooldas 32 protsenti vastajatest. Neutraalselt suhtub tehase rajamise ideesse 38 protsenti küsitletutest. 15 protsenti vastanutest on tehase rajamise ideele vastu. Sama palju inimesi ei oska oma seisukohta öelda. 

Vaatamata sellele, et kavandatav puidurafineerimistehas on saanud palju meediatähelepanu, on selle rajamise ideest kuulnud vähem kui pooled 15-aastased ja vanemad Eesti elanikud. Keskmisest enam on tehasest kuulnud eestlased, kõrgharidusega ja 65-eluaastast vanemad inimesed ning Kesk-Eesti, Tartumaa ja Põhja-Eesti elanikud.

Tehase ehitamise teema pakub huvi vähem kui kolmandikule küsitletutest: väga või küllaltki huvitatud on sellest 28 protsenti, pigem vähehuvitatud 42 protsenti ja üldse mitte huvitatud 24 protsenti. Tartumaal on huvi keskmisest oluliselt suurem: siin on väga või küllaltki huvitatuid 47 protsenti, vähe- või mittehuvitatuid 45 protsenti.

Lõuna-Eestis (Valga-, Viljandi-, Võru ja Põlvamaal) toetas tehase rajamise ideed 42 protsenti küsitletutest. Tartumaal toetas ideed 29 protsenti vastajatest. Kõige positiivsemalt suhtuvad tehase rajamise ideesse 25.-34. aastased eestimaalased. Nende seas on väike hulk negatiivselt, kuid ka suur hulk neutraalselt meelestatud inimesi. Pooldajate hulk on väikseim eakamate vastajate seas. Suurim negatiivselt suhtuvate inimeste hulk on 50-aastaste ja vanemate seas. Kõikides vanusegruppides on suurim hulk inimesi neutraalsel seisukohal.

Turu-uuringute ASi uuringujuht Juhan Kivirähki sõnul on neutraalne suhtumine arvatavasti seotud asjaoluga, et tehase rajamise kohta on veel vähe informatsiooni. “Kui läbiviidavad keskkonna- ja sotsiaalsete mõjude uuringud ning analüüsid osutuvad soodsaks tehase ehitamise suhtes, muudaks oma seisukoha pooldavaks 60 protsenti praegu neutraalset suhtumist väljendanutest ning 27 protsenti idee praegustest vastastest,” rääkis ta.

Küsitlus viidi läbi Turu-uuringute AS igakuise üle-Eestilise omnibus-küsitluse osana ning sellega paralleelselt Tartus toimunud veebiküsitluse teel. Kokku vastas omnibus-küsitluse raames 1011 respondenti, Tartumaa osakaal samas valimis oli 10,9 protsenti ehk 110 respondenti. Et saada esinduslik valim Tartumaa inimeste arvamustest, küsitleti veebiküsitluse teel täiendavalt 212 inimest. Koguandmestikus on 322 Tartumaal elava inimese vastused. Est-For Invest jätkab avaliku arvamuse monitoorimist uuringufirma Turu-uuringute AS abiga regulaarselt vähemalt kord aastas.