Puidurafineerimistehas – Est-For Invest

2017. aasta lõpus avalikustatakse tehase planeeringu lähteseisukohad

Est-For Investi nõustava keskkonnakorralduse ja ruumilise planeerimise konsultatsiooniettevõtte Hendrikson&Ko üld- ja regionaalplaneerimise osakonna juhataja Pille Metspalu annab ülevaate eelseisvast planeeringuprotsessist.

Puidurafineerimistehase rajamise võimalikkuse hindamine on alanud.  Rahandusministeeriumi planeeringute osakond teeb ettevalmistusi riigi eriplaneeringu menetluseks, mille käigus toimub ka keskkonnamõjude hindamine. Praeguseks on rahandusministeerium jõudnud riigihankeni, millega riik otsib konsultatsioonipartnerit puidurafineerimistehase planeeringule ja keskkonnamõju hindamisele.

Riigihanke eesmärk on leida kogenud ekspertide meeskond, kes suudaks tehase rajamise võimalikkust sõltumatult analüüsida. Selleks tuleb hinnata kaasnevaid keskkonnamõjusid nii elusloodusele kui inimesele ning võrrelda tehase võimalikke asukohti. Tegemist on rahvusvahelise hankega – osaleda võivad pakkujad nii Eestist kui välismaalt – kuid meeskonda peavad kindlasti kuuluma ka Eesti nõuetele vastavad eksperdid.

Avalik väljapanek kestab 60 päeva
Eeldatavasti selgub edukas pakkuja oktoobrikuu jooksul. Konsultantide esimeseks ülesandeks saab planeeringu lähteseisukohtade ja mõjude hindamise väljatöötamise kavatsuse täiendamine. Selle dokumendi on koostanud rahandusministeeriumi planeeringute osakond, toetudes Est-For Investilt saadud eelinfole. Rahandusministeerium kogus teavet ka teistelt riigiasutustelt. Lähteseisukohad ja väljatöötamise kavatsus annavad aimu, mida ja kuidas kavandatakse, millised on eeldatavalt kaasnevad mõjud ning esialgu teadaolev uuringute vajadus. Hanke võitja peab koostatud dokumenti oma teadmistega täiendama.

Seejärel korraldab rahandusministeerium lähteseisukohtade ja mõjude hindamise väljatöötamise kavatsuse avaliku väljapaneku. Planeerimisseaduse kohaselt kestab avalik väljapanek 60 päeva ning toimub planeeringuala kohalike omavalitsuste keskustes ja suuremates asulates. Kogu materjal on kättesaadav ka ministeeriumi veebilehel. Avaliku väljapaneku käigus võib iga isik väljapanekul oleva materjali kohta arvamust avaldada. Avalik väljapanek algab eeldatavasti 2017. aasta lõpus. Väljapanekust teavitatakse nii üleriiklikus kui kohalikus meedias ning rahandusministeeriumi kodulehel.

Avalike arutelude etappe on vähemalt neli
Pärast avaliku väljapaneku lõppu analüüsitakse laekunud arvamusi ning kõigile arvamusavaldajatele saadetakse põhjendatud vastused. Laekunud arvamusi ja planeeringu korraldaja vastuseid tutvustatakse avalikel aruteludel, mis tuleb korraldada 45 päeva jooksul pärast avaliku väljapaneku lõppemist. Arutelud toimuvad kõigi planeeringuala omavalitsuste keskustes ja suuremates asulates. Lähteseisukohtade ja mõjude hindamise väljatöötamise kavatsuse avaliku väljapaneku tulemuste tutvustamine on esimene avalike arutelude etapp. Aruteludel saab tõstatada kõiki huvipakkuvaid teemasid, kuid tuleb arvestada, et planeeringu koostajate meeskonnal ei pruugi veel olla vastuseid kõikidele küsimustele, kuna tehase kavandamise protsess on alles algusjärgus.

Ees seisab põhjalik, kuni kolm aastat vältav planeeringu koostamise protsess, mille käigus võrreldakse tehase võimalikke asukohti, kaalutakse keskkonnamõjusid ja koostatakse sobivaima asukoha leidmisel detailne planeeringulahendus. Protsessi käigus toimub hulgaliselt arutelukoosolekuid. Lisaks lähteseisukohtade ja mõjude hindamise väljatöötamise kavatsuse tutvustamisele toimub veel vähemalt kolm avalike koosolekute ringi – asukohtade eelvaliku tulemuste, detailse lahenduse eelnõu ja lõpliku planeeringulahenduse läbi arutamiseks. Arutelude esimene ring – lähteseisukohtade ja mõjude hindamise väljatöötamise kavatsuse avaliku väljapaneku tulemusi tutvustavad avalikud arutelud – toimuvad eeldatavasti 2018. a varakevadel.

Hendrikson & Ko ei osale Est-For Investiga seotud riigihangetel.